Tag: Evacuates the Renal and Bladder Calculi

  • Majun Sang Sarmahi

    Majun Sang Sarmahi Ingredients of Majun Sang Sarmahi:  Alu Balu, Tukhm Soya, Tukhm Hanzal, Tukhm Kataili, Habb-e-Kaknaj, Habbe-e-Mahlab, Doqu, Kulthi, Gokhru Khurd, Maghz Akhrot, Maghz Kharbuza, Maghz Tukhm Khayarain, Maghz Kadu, Hajrul Yahood Saeeda, Sang Sarmahi Saeeda, Qiwam Shakar Safaid. Indications of Majun Sang Sarmahi:  Evacuates the Renal and Bladder Calculi through micturition by breaking […]